K-SÖZLÜK

Kelimeler ve Anlamları

ONLİNE TESTLER

ONLİNE TESTLER
------------
A B C Ç D E F G H İ J K L M N O Ö P R S Ş T U V W Y

DİSKONFORMİTE

 Tektonik hareketler bakımından fazla önemli olmayan bölgelerde, eğimsiz, az eğimli veya geniş çapta kıvrımlı, kısmen üst kısmı aşınmış taba...

HYATUS (LAKÜN)

 Normal stratigrafik istiflenmede bulunması gerekirken, var olmayan tabaka veya formasyon eksikliği, stratigrafik boşluk. Mesela, altta Tria...

DİSKORDANS

 Tabaka, formasyon veya seriler arasındaki uyumsuzluk, kesiklilik.

KONKORDANS

 Tabakaların sıralanışmdaki uyumsuzluk. Bu üçe ayrılır: Aşınım,Tektonik,Orojenik.

PLEİSTOSEN

Pleistosen genellikle halk dilinde Buz Devri olarak adlandırılan, yaklaşık 2.580.000 ila 11.700 yıl önce süren jeolojik dönemdir. Dünyanın e...

HOLOSEN

Holosen, Kuvaterner devri içerisinde yer alan Pleistosen devresinin bitmesinden (11.000- 12.000 yıl önce günümüze kadar sürmekte olan jeoloj...

PALEOSEN

Paleosen, zamanımızdan 65 milyon yıl önce başlayıp 55 milyon yıl önce sona eren jeolojik zaman dilimidir. Kraetase döneminin sonunda bugünkü...

EOSEN

Eosen, günümüzden 55,8± 0.2 ila 33,9± 0.1 milyon yıl önce arasında sürmüş bir jeolojik devirdir.

OLİGOSEN

Oligosen, 33,7 milyon yıl önce ile 23,8 milyon yıl önce arası yaklaşık 10 milyon yıl süren paleojen dönemi. İklimdeki soğuma, deniz seviyesi...

PALEOJEN

Paleojen Dönem, Senozoik Zaman'ın üç alt döneminden ilki olup 65 milyon yıl önce başlayıp 24 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir.

MİYOSEN

Miyosen, jeolojik devirlerden Üçüncü (Senozoik) zamanın Neojen dönemine ait bir bölümdür. Günümüzden 23,03 ila 5,33 milyon yıl öncesine karş...

PLİYOSEN

Pliyosen Çağ, yaklaşık 5 milyon yıl öncesinden 2 milyon yıl öncesine dek süren üçüncü jeolojik çağın (tersiyer) son dönemi.

NEOJEN

Neojen, Üçüncü Zaman'ın bölündüğü dört büyük devirden son ikisi olan pliyosen ile miyoseni birden kavrayan sistem.

SEDİMANTOSYON

Çökelme veya tortullanma, doğal oluşumlu bir materyaldir ki bu materyal kötü havadan dolayı aşınma ve erozyon sürecinde bozulur. Daha sonra ...

TRİYAS

Trias Devri, Mezozoik Zamanın birinci alt bölümü olan jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 251 milyon yıl önce başlayıp 205 milyon yıl önce ...

JURA

Jura, Mezozoik zamanın Trias'tan sonra gelen, yani ikinci dönemidir. 205,1 milyon yıl önce ve 142 milyon yıl önce arasıdır.

KRATESE

1- Kretase Dönemi, Mezozoik Zaman'ın üç alt bölümünden sonuncusudur. Günümüzden 142 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce sona erd...

KALEDONİYEN

Kaledoniyen orojenezi , İrlanda ve Britanya'nın kuzey bölgelerinde, İskandinav dağlarında, Svalbard'da, Doğu Grönland'da ve kuze...

HERSİNİYEN

Hersiniyen orojenezi (Variskan orojenezi), Paleozoik (birinci jeolojik zaman) devrin ikinci yarısını oluşturan Karbonifer ve Permiyen boyunc...

PANGEA

Pangaea ya da Pangea, Paleozoik zaman sonları ile Mezozoik zaman başlarında var olmuş dördüncü ve son süperkıtadır. Yaklaşık 300 milyon yıl ...

KAMBRİYEN

Kambriyen dönem, Paleozoik zamanın ilk alt bölümü olarak Kambriyen kayaç sistemlerinin oluştuğu ve içinde en eski fosilleri taşıyan jeolojik...

ORDOVİSYEN

Ordovisyen Dönem, Paleozoik zamanın ikinci alt bölümü olarak Ordovisyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 49...

SİLÜRYEN

Silüryen Dönem, Paleozoik zamanın üçüncü alt bölümü olarak Silüryen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 440 mi...

DEVONİYEN

Devoniyen Dönem, Paleozoik zamanın dördüncü alt bölümü olarak Devoniyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 41...

KARBONİFER

Karbonifer Dönem, Paleozoik zamanın beşinci alt bölümü olarak Karbonifer kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 3...

PERMİYEN

Permiyen Dönem, Paleozoik zamanın altıncı alt bölümü olarak Permiyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 292 m...

KITA KALKANI

Kıta kalkanı; yerkabuğunun, kayaçlardan oluşan, görece daha düzgün yüzey şekillerine sahip büyük, kararlı alanlarının ortak adıdır.

PETROLOJİ

Petroloji, taşbilim ya da kayaçbilim, köken, bugünkü koşullar, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaçların doğal tarihiyle uğraşan bilim...

PALEONTOLOJİ

Paleontoloji, taşılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalıdır.

PALEOKLİMATOLOJİ

Paleoklimatoloji, Dünya tarihinin en eski dönemlerindeki iklim koşullarının araştırılmasını sağlayan bilim dalıdır. Bu bilim dalında, buz ka...